Projektismertető

Az Ország Közepe kistérség szociális ellátó rendszerének korszerűsítése a szolgáltatások és a humán erőforrások fejlesztésével, az intézményi együttműködések erősítésével” című program.

A dabasi kistérségben nyújtott szociális szolgáltatások jellemzői:

A kistérséghez tartozó településeken jelenleg a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait, valamint időskorúak, fogyatékosok, speciális élethelyzetben lévők tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonokban való gondozását látják el megyei, helyi önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek által fenntartott intézmények.

A gyermekjóléti szolgáltatások terén az elmúlt évben kiugróan nőtt a gondozásban lévő családok száma. Legnagyobb számban az anyagi problémák kezelése jelenik meg. Ez a térségben 31%-os átlagot mutat. A másik nagy mutatószám a gyermeknevelési problémával küszködő családok száma, akik az ellátottak 20 %-át teszik ki. Emelkedő tendenciát mutatnak a magatartási problémával, beilleszkedési nehézségekkel küszködő gyermekek száma.


A családsegítő szolgálatok által ellátottak problémái közül évek óta az anyagi eredetű gondok a legmeghatározóbbak. A térség településeire jellemző a munkanélküliség növekedése, valamint Örkény esetében a roma lakosság nagy aránya. Jellemző a szegénység jelenléte, az alacsony iskolázottság, a gazdaságilag inaktívak nagy száma. A hátrányos helyzetű gyermekek száma is egyre növekvő tendenciát mutat. Ezek indokolják a deviáns magatartást, az elkeseredett, érdektelen meggyötört klienseket. A munkanélküliség súlyosan kihat az interperszonális kapcsolatokra, azok folyamatosan gyengülnek, leépülnek, elszigetelődés következik be. Megfigyelhető a marginalizálódás, önpusztítás, gazdasági, szociális, egészségügyi és lelki károk halmozódása. A magyarországi statisztikai adatoknak megfelelően térségünkre is jellemző az egyszülős családmodell növekedése. A családgondozás és egyéni gondozás esetszámai folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak.

Az egyedül élő idősek a szociális étkeztetéssel vagy a házi gondozáson keresztül kerülnek be a szociális ellátó rendszerbe. Az idős emberek ragaszkodnak önállóságuk megőrzéséhez, de előrehaladott koruk, romló egészségi állapotuk miatt nagy kockázatot jelent számukra az otthoni egyedüllét. Az intézménybe kerülést azonban nemcsak az idősek ellenállása nehezíti, hanem az intézmények telítettsége is. Az idősek otthonában elhelyezettek körében a fekvőbetegek száma folyamatosan emelkedik, az otthonok lakóinak egyre növekvő hányada ápolásra szorul.

A speciális élethelyzetben lévők közül a pszichiátriai betegek száma 340 fő, az alkoholfüggők és nagyivók becsült száma 2.800 fő. A drogfogyasztás tekintetében egy felmérés szerint Dabas és környéke a legális szerfogyasztásban a 3. helyen, míg tiltott szerfogyasztásban az 5. helyen áll Pest megyében. Ezek az adatok a lakosság nem megfelelő mentális állapotát tükrözik.

A szociális ellátásban rendelkezésre álló humánerőforrás jellemzői:

Szakember ellátottság

A viszonylag magas munkanélküliség ellenére sem tudják a szociális ellátást nyújtó intézmények a szükséges szakdolgozói státuszokat feltölteni, ezért gyakran szakképzetlen munkaerők felvételére is sor kerül. A szakmai tapasztalattal nem rendelkező pályakezdők nehezen tudják a munkát szakszerűen, jó minőségben elvégezni, gyakran válnak pályaelhagyóvá, mert az elméletben megtanultak nem elegendőek a gyakorlat nehézségeinek leküzdésére. Főleg ez indokolja hogy a szociális szakemberek képzésében nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a terepgyakorlatoknak.

Képzés, továbbképzés

Az intézmények a szűkös gazdasági lehetőségeik ellenére a szakmai programban megfogalmazott ellátási színvonal megtartása érdekében megpróbálják folyamatosan biztosítani a dolgozók továbbképzését. A gazdasági nehézségek miatt évről-évre fontos képzések maradnak ki a képzési tervekből. Például a dolgozók lelki egészségét védő kiégést megelőző tréningek, szupervíziók, valamint az egyre súlyosabb egészségi állapotban lévő gondozottak ápolását végzők szakmai egészségügyi továbbképzése.


A projekt céljai:

A projekt hosszú távú célja kettős, egyrészt a dabasi kistérségben elérhető szociális szolgáltatások és ellátási rendszerének lakossági igényekhez igazodó fejlesztése, másrészt a szociális képzések terepgyakorlati rendszerének fejlesztésével hozzájárulni a képző intézményekben végzett szakemberek korszerűsödő szociális szolgáltató rendszer elvárásainak megfelelő szakmai kompetenciáinak megszerzéséhez.

A projekt közvetlen célkitűzései a következők:

    A kistérség szociális szolgáltatásfejlesztési koncepciójának és a kapcsolódó szükségletfelméréssel a szolgáltatások intézményi fejlesztése;
    A szociális szakemberek szakmai felkészültségének növelése;
    A szociális képzések terepgyakorlati rendszerének szolgáltatás specifikus fejlesztése;
    A kistérségi társulás területén működő szociális szolgáltató intézmények és a régióban szociális és egészségügyi képzést folytató intézmények közötti együttműködések kialakítása, erősítése.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

        1.   A térségi szociális szolgáltatások rendszerének fejlesztése
              Szükséglet- és igényfelmérés
              Az OKTKT Szociális Szolgáltatásfejlesztési Koncepciójának elkészítése
              Egyéni képzési tervek kialakítása
       
         2.   Munkatársak képzése, szervezetfejlesztés
            Szociális szakemberek képzése:
            Szakképesítést adó képzések
            Szakmai továbbképzések
            Kompetencia- és személyiségfejlesztés
            Szakmai tanácskozások
            Tanulmányút
            Szervezetfejlesztés

        3.  A képzések terepgyakorlati rendszerének fejlesztése
            Terepgyakorlatok módszerének, minősítési, értékelési rendszerének kidolgozása
            Terepképzés
            Tereptanárképzés

A projekt várt eredményei:

    Elkészül a szociális szolgáltatás rendszerének fejlesztését megalapozó szükségletfelmérés;
    Elkészül a kistérség középtávú (3 éves) Szociális Szolgáltatásfejlesztési koncepciója;
    60 fő szociális szakember képzése, továbbképzése;
    Szolgáltatás specifikus tereptanár képzés lebonyolítása, módszertanának kialakítása;
    Terepgyakorlatok módszertani fejlesztése, 75 fő hallgató terepképzése.

A projekt gesztora:
Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, Dabas

Konzorciumi partnerei:

1. Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara, Jászberény

2. Esély Szociális Szolgálat, Örkény

3. Társult Önkormányzatok "Együtt" Segítőszolgálatai; Dabas

4. Átrium Idősek Otthona, Dabas

5. Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Idősek Otthona, Dabas

6. Integrált Szociális Otthon, Inárcs