A projekt hírei

Az OKTKT településeinek önkormányzatai megalkották az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos egységes szabályzatukat.

A települési önkormányzatok képviselő-testülete, figyelmel az Alkotmány (1949. évi XX. törvény) 44/A. § (1) bek. a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § rendelkezéseire, az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) A rendelet célja, hogy az OKTKT településeinek közigazgatási területén elhullot állatok tetemei ártalmatlanná tételének, elszállításának rendjét, valamint az állattartóknak az állati hulladékokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza.

(2) A hatálya OKTKT településeinek közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed.

(3) A OKTKT településeinek közigazgatási területén a szervezett hulladék-szállításról az Önkormányzati Társulás gondoskodik.

2.§

(1) Állati hulladék keletkezése esetén az elhullott állat tulajdonosa köteles annak ártalmatlanná tételéről jelen rendeletben előírtak alapján gondoskodni

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség

a) ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik az Önkormányzati Társulást,
b) közterületen az Önkormányzati Társulást,
c) közúton a közút kezelőjét
terheli.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos a felmerült költségeket köteles az Önkormányzati Társulásnak vagy a közút kezelőjének megtéríteni.

3.§

(1) Az állati hulladékok kezelésére az OKTKT állati hulladékkezelési közszolgáltatást ( a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatás ellátására feljogosított állati hulladékkezelő ( a továbbiakban: hulladékkezelő): a Remondis-OKÖT Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Szent István u. 133.; képviseli: Papp László).
(3) A közszolgáltatás magába foglalja az engedélyezett állati hulladékok igény esetén történő gyűjtését-szállítását a térségi állati hulladékgyűjtő - átrakó telepre, valamint fogadását, átmeneti tárolását és ártalmatlanítását.
(4) A közszolgáltatás igénybevétele a magánszemélyeknek, az OKTKT települései önkormányzatainak, önkormányzati fenntartású intézményeknek és az OKTKT többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknak kötelező, amennyiben e személyeknél, szerveknél illetve a területükön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint elszállítandó állati hulladék keletkezik.
(5) A közszolgáltatásért az igénybevevők díjat kötelesek fizetni. A díj mértékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (lásd Díjszabás menüpont)

4.§

(1) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
a) olyan állati hulladék tulajdonosa amelyet a vonatkozó jogszabályok szerint el kell szállítani, de ezen kötelezettségnek nem tesz eleget,
b)az állati hulladékot nem a jelen rendeletben megjelölt hulladékkezelővel, hanem más gazdasági társasággal vagy egyéni vállalkozóval szállíttatja el,
c)a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjat nem fizeti meg.

5.§

(1)Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.